kemalang paling ngeri yang pernah saya llihat

"kmlgn yg plg ngeri prnh sye liht"
Pagi itu pagi mingg..u. Cuaca.. cukup.. sejuk.. sehin..gga menca..pai takat.. suhu beku... Sebab.. itu saya tidak.. mandi.. pagi sebab.. air kolah.. jadi air batu dan air paip tidak.. mahu kelua..r sebab.. beku di dalam.. batan..g paip... Syaba..spun belum.. ada tekno..logi untuk.. masal..ah ini.Pagi itu saya bersa..rapan.. denga..n kelua..rga di dalam.. unggu..n api keran..a tidak.. tahan.. sejuk... Selep..as itu emak say a menga..jak saya menem..aniny..a ke pasar... Tetap..i saya tidak.. mahu... Selep..as emak menik..am perut.. saya berka..li-..kali denga..n garfu.. barul..ah saya berse..tuju untuk.. mengi..kutny..a. Kami berja..lan sejau..h 120 kilom..eter keran..a pasar.. itu letak..nya 128 kilom..eter dari rumah... Lagi 8 kilom..eter nak sampa..i pasar.. saya terna..mpak sebua..h lori konte..na melur..u denga..n laju dari arah belak..ang. Dia melan..ggar emak saya.Emak saya terca..mpak ke dalam.. gaung... Dia menje..rit “Adoi..!”.Lepas.. itu emak saya naik semul..a dan menge..jar lori terse..but. Saya pun turut.. berla..ri di belak..ang emak saya keran..a takut.. emak saya melan..ggar lori itu pula... Peman..du lori itu nampa..k kami menge..jarny..a. Dia pun memec..ut lebih.. laju iaitu.. sama denga..n kelaj..uan cahay..a. Kami pula terpa..ksa menge..jar denga..n lebih.. laju iaitu.. sama denga..n dua kali ganda.. kelaj..uan cahay..a. Emak saya dapat.. mener..ajang.. tayar.. depan.. lori itu. Lori itu terba..bas dan melan..ggar pemba..hagi jalan.. lalu berte..mbung.. denga..n sebua..h feri.Feri itu terbe..lah dua. Penum..pa ng feri itu yang seram..ai 100 orang.. semua..nya mati... Peman..du feri itu sanga..t marah... Diapu..n bertu..kar menja..di Ultra..man dan memfi..re peman..du lori... Peman..du lori menek..an butan..g khas di dalam.. lori dia......lori itu bertu..kar menja..di robot.. Trans..forme..r.Merek..a berga..duh di udara... Emak saya tidak.. puash..ati. Dia pun terus.. menye..wa sebua..h helik..opter.. di Genti..ng Highl..ands dan terus.. ke tempa..t kemal..angan... Dia melan..ggar peman..du feri yang telah.. bertu..kar menja..di Ultra..man itu. Peman..du feri itu terke..jut dan terus.. bertu..kar menja..di peman..du feri semul..a lalu terhe..mpas ke jalan..raya... Peman..du feri itu pecah... Peman..du lori sanga..t takut.. melih..at kejad..ian itu.Dia memin..ta maaf dari emak saya... Dia mengh..ulurk..an tanga..n ingin.. bersa..lam. Tetap..i emak saya masih.. marah... Dia menye..ndeng..kan helik..opter..nya dan menge..rat tanga..n peman..du lori itu denga..n kipas.. helik..opter... Peman..du lori itu menje..rit “Adoi....!” dan jatuh.. ke bumi.Emak saya mengh..antar.. helik..opter.. itu ke Genti..ng Highl..ands... Bila dia balik.. ke tem pat kejad..ian, dia terus.. memuk..ul peman..du lori itu denga..n beg tanga..nnya sambi..l memar..ahi peman..du lori itu di dalam.. bahas..a Ingge..ris. Peman..du lori itu tidak.. dapat.. menja..wab sebab.. emak saya cakap.. orang.. putih... Lalu peman..du lori itu mati... Tidak.. lama kemud..ian keret..a polis.. pun sampa..i. Dia membu..at lapur..an ke ibu pejab..atnya.. tenta..ng kemal..angan.. ngeri.. itu.Semua.. anggo..ta polis.. di pejab..at polis.. itu terpe..ranja..t lalu mati... Orang.. ramai.. menge..rumun..i tempa..t kejad..ian keran..a ingin.. menge..tahui.. apa yang telah.. terja..di. Polis.. yang bertu..gas cuba menyu..raika..n orang.. ramai.. lalu dia menje..rit mengg..unaka..n pembe..sar suara... Orang.. ramai.. terpe..ranja..t dan semua..nya mati.Selep..as itu emak saya menga..jak saya ke pasar.. untuk.. menge..lak lebih.. ramai.. lagi yang akan mati... Di pasar.., emak saya mence..ritak..an kejad..ian itu kepad..a penju..al dagin..g. Penju..al dagin..g dan penia..ga-..penia..ga berha..mpira..n yang mende..ngar cerit..a itu semua..nya terke..jut dan mati... Saya dan emak saya terus.. berla..ri balik.. ke rumah... Keran..a terla..lu penat.. sebai..k sa ja sampa..i di rumah.. kami pun mati.Itula..h kemal..angan.. yang palin..g ngeri.. yang perna..h saya lihat.. sebel..um saya mati.